Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://fundacjacis.org.pl

Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Fundacji CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-09-13.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-13.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-13.

Skróty klawiaturowe

 • TAB – (idź do przodu).
 • Shift + TAB (idź do tyłu).
 • Enter (wybierz).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Staszewskawtzzlotow@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 535904350 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa

Hubego 1
77-400 Złotów

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 5 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się przed siedzibą Fundacji.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Różnicę wysokości możesz pokonać za pomocą platformy przyschodowej.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 270 centymetrów.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 170 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem

 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Różnice poziomów można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 11 stopni.
 • Stopień ma wysokość 14 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Szerokość drzwi wynosi 100 centymetrów
 • Winda znajduje się poza budynkiem
 • Kabina windy ma głębokość 146 centymetrów i szerokość 110 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 233 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 160 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 115 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 118 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • – strona internetowa jest przygotowana w prostym i zrozumiałym języku