STATUT
FUNDACJI CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez fundatorów zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Sobczyk Nowak w kancelarii notarialnej
w Złotowie, ul. M. Konopnickiej 15A, w dniu 12 maja 2009 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Złotów

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
3. Dla efektywniejszej realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć na swoim terenie działania jednostki terenowe – oddziały

§ 5

1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz ustanowić odznakę organizacyjną.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:
1. wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym oraz pomoc ich rodzinom poprzez wsparcie lub prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi,
2. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej
i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
7. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych,
2. współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi
i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
3. udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji,
4. organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno-naukowych poświęconych problemom ludzi niepełnosprawnych,
5. udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania,
6. fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
7. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 7.000 (siedem tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Władze Fundacji

§ 13

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji,
c) Komisja Rewizyjna
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych
z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej siedmiu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 

§ 15

Radzie przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji spośród jej członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 16

Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Są one protokołowane.
§ 17

Podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków rady, w głosowaniu jawnym.

§ 18

Do właściwości Rady Fundacji należy:
1. wybór i odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej Fundacji,
2. przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z wykonania zadań statutowych,
3. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
4. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub
o likwidacji Fundacji.

Komisja Rewizyjna

§ 19

1. Komisja Rewizyjna Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej dwóch członków.
3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje swą decyzją Rada, na trzyletnią kadencję.
4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Komisji.
5. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest odpowiedzialny za podpisywanie umów
z członkami Zarządu Fundacji.

§ 20

1. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Komisja Rewizyjną zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 21

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz jednostek terenowych,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji oraz jednostek terenowych.

Zarząd Fundacji

§ 22

1. Zarząd Fundacji składa się z pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów i Sekretarza oraz Członka Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków.
5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji. Umowy z członkami Zarządu Fundacji zawiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
h) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji, w tym jej jednostek terenowych,
i) tworzenie i likwidacja jednostek terenowych,
j) powoływanie i odwoływanie kierownictwa oraz pracowników jednostek terenowych.
k) ustalanie wielkości zatrudnienie jednostek terenowych.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą odbywać się stacjonarnie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Decyzje Zarządu Fundacji mogą być podejmowane elektronicznie.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przekładać do zatwierdzenia Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Jednostki terenowe

§ 24

1. Jednostki terenowe są tworzone oraz likwidowane w drodze uchwały Zarządu.
2. Jednostki terenowe korzystają z osobowości prawnej Fundacji na podstawie pełnomocnictw udzielonych im przez Zarząd lub posiadają własną osobowość prawną.
3. Jednostki terenowe są kierowane i reprezentowane przez kierownika jednostki terenowej.
4. Kierownik jednostki terenowej podlega bezpośrednio Zarządowi Fundacji.
5. Zarząd w drodze uchwały określa szczegółową strukturę organizacyjną i organy funkcyjne jednostki terenowej.
6. Jednostka terenowa przyjmuje do stosowania postanowienia Statutu Fundacji.
7. Jednostka terenowa podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, jako oddział Fundacji.
8. W sprawach nieuregulowanych przepisami dotyczącymi jednostek terenowych mają zastosowanie zapisy Ustawy o fundacjach, Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

Sposób Reprezentacji

§ 25

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Fundacji.
3. Oświadczenie woli w imieniu jednostki terenowej Fundacji z zastrzeżeniem ust. 4 składają: dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes
4. W sprawach dotyczących własnej jednostki terenowej niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu jednostki terenowej Fundacji może składać jednoosobowo Kierownik jednostki.

Zmiana Statutu

§ 26

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
3. Decyzję o zmianach w statucie podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków

Połączenie z inną fundacją

§ 27

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 28

1. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
2. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją zatwierdza Rada Fundacji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków

Likwidacja Fundacji

§ 29

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 30

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji zatwierdza Rada Fundacji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków

 

§ 31

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.