FUNDACJA CIS – CHCEMY INTEGRACJI SPOŁECZEŃSTWA

ul. Obrońców Warszawy 25, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie

NIP: 767-16-74-290, nr REGON: 301186865, KRS 0000335424

tel. 67 349 23 75

e-mail: biuro@fundacjacis.org.pl

numer rachunku bankowego: 29 8944 0003 0000 8471 2000 0010

nazwa banku: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie

PREZES: mgr Dorota Staszewska

 

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu  danych osobowych
w Fundacji CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa z siedzibą w Złotowie przy
  ul. Obrońców Warszawy 25, tel.: 67 3491696, mail: biuro@fundacjacis.org
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Pana/Panią zgoda. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane
  w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2 00-193 Warszawa
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku nie podania przez Pan/Panią danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będziemy mogli zrealizować zadania, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.